کاش منم یه بغل داشتم می تونستم توش گم بشم. کاش یه صدایی در گوشم زمزمه میکرد هیس نترس روزای بد تموم میشه، قوی باش، قوی باش…

خوب هیچ وقت با کاش و اگر و اما مرده ای زنده نشده، شده؟

Advertisements