آدم برفی از تابش خورسید آب می شود، آدم ماسه ای با آخرین ذره شن مشکلاتش…

گفتم مشکل نه که فکر کنید بی پولی و آینده نامعلوم کاری و این مریضی لامصب منظورمه ها نه! فقط و فقط کانون گرم خانواده که از بس گرمه داریم جزغاله میشیم، من که ته گرفتم حسابی.

Advertisements