مثل یک آدم آهنی که فقط راه می رود و دستورات را اطاعت می کند، باد و باران هم حتی دیگر شادش نمی کند…

Advertisements