این روزها بیشتر به یک سایه می مانم به زیر پاها، همانقدر بی صدا، بی رد و اثر. حرف ندارد زندگی ام. باور نمی کنید؟

Advertisements