باید کاسه سرم را بشکافم و از میان هزارتوی پیچ پیچ مغزم حرف های ناگفته را بیرون بکشم و مثل رنگ های نقاشی به روی کاغذ بپاشم شان، تا شاید کسی خواند و دردم رافهمید.

Advertisements