اینقدر سردرگم و گیج ام این روزها که کاملا دنیای بیرون برام بی رنگ شده، بی تفاوت روزها و شب ها رو بهم گره می زنم و عمر پرپر می کنم. نه راه پیش دارم و نه پس. حتی وقتی می خوام به خودم امیدواری بدم که یه روز خوب میاد تلاش کن تو می تونی یه صدای پوزخند بلند توی سرم اکو میشه!

کم کم نوشتن داره یادم میره.

Advertisements