همه بغض ها، تنهایی ها و بی کسی هایم را در شیشه لاک به هم می زنم و بعد آرام آرام یکی یکی ناخن هایم را لاک می زنم، بوی تندش سردردم را تشدید می کند. دستم می لرزد ولی با سماجت تمام ادامه می دهم در سکوت…

Advertisements