غم در صورت مادر موج می زند، برادر در اوج شکوفایی پژمرده می شود و من بسان مرده ای فقط نفسی می کشم… همه اینها را مدیون تو هستیم پدر جان.

توضیح و پی نوشت ندارد.

Advertisements