حرف هایش بوی خداحافظی میدهد… زمان ما به اتمام رسیده است.

Advertisements