از این که جراحی منتفی شده اونم تو این گرونی یکم حس بهتری دارم. کم کم باید جمع و جور کنم بچسبم به زندگی و این چرخ لنگش رو تعمیر کنم.

Advertisements