هر چه بیشتر از گذر این تلخی بر تنم پیر می شوم. گاهی هشتاد ساله ام در این میانه. بی قرار ترم از دیروز خدایا کو آن آرامشم، کجا گم اش کردم آه امان از این فراموشی…

Advertisements