سخن راست تو از مردم دیوانه شنو / تا نمیریم مپندار که مردانه شویم.

Advertisements