زندگی شاید همین باشد، به گرمای آغوش ات لم بدهم و خواب ببرد مرا در نیم روز خمار…

Advertisements