صبح داشتم به همه کاکتوس هام آب میدادم، به کیوان بیچاره هم که سه ماهه خشک شده باز آب دادم اومدم بذارمش تو آفتاب، دیدم جوونه زده تنها حرفی که بهش زدم این بود عزیزکم به چه امیدی سبز شدی؟

Advertisements