وقتی پنجره رو به هیاهوی زندگی بسته می شود، تنها سکوت چسبناکی می ماند، که مثل مرداب در آن فرو می روی…

Advertisements