بعله به بنده هم اسم سرخ پوستی تعلق گرفت! به درجه ای از سطح عرفان در خواب رسیدم که می تونم با تمام گربه های ایرانی رقابت تنگاتنگ کنم با یک پلک بهم زدن حتی!

Advertisements