آدم تنها باید جلوی آینه بایستد در حالیکه آب از سر و صورتش چکه می کند به آن آدم در آیینه بگوید : بِکِش، بِکِش حقته!

Advertisements