خرت و پرتا رو بریزیم تو کوله بریم از شهر یه چند روز تو دل طبیعت چادر بزنیم، وقتی هوا بارونی شد بشینیم توی چادر به صدای برخورد قطره های بارون به سقف اش گوش بدیم و من تو بغل ات لم بدم پاهامو دراز کنم بیرون چادر بهشون بارون بخوره، یه سیگار دونفره، کام اولشم من :)

Advertisements