از این همه شلوغی خسته ام، کو آرامش ام کو؟ من آدم جمع نیستم کنج غار تنهایی ام رو می خوام کو؟ دلم از در و دیوار می گیره دلم طبیعت بی کران می خواد کو؟ خدایا کمی همت و اراده می خوام کو؟

Advertisements