جایی که حرف ها و سکوتم باعث رنجش است، دیگر چه فایده که همان چله نشینی بهتر…

Advertisements