خب چه توقعی داری؟ روش نوشتم بدون شرح که شرح ندم دیگه!

پ.ن.: هم ندارد.

رونوشت: هم ندارد.

ضمیمه دارد.

Advertisements