از امروز ۱۰ مرداد که حساب کردم دیدم فقط ۵۲ روز دیگه مونده تا پاییز.

Advertisements