تنم سست و بی حس از باقیمونده مسکن های دیشب، روحم مثل مادیان وحشی سرکشی می کنه.  تحلیل رفتم حتی نای بستن چشمام رو هم ندارم مادر مثل مرغ کوکو هر ساعت حاضری ام را می زند. صدای گیدریم احمد کایای محبوبم آهسته هی تکرار می شه. کاش کمی بخوابم…

Advertisements