می دانی؟

من بی نام  را  لوسیفر می خوانند

به دروغی که نگفته ام

به دامی که نگسترده ام

به دامنی که ناپاک نکرده ام

به دلی که خون نکرده ام

من آیینه ام

حتی تصوریشان را

به آرزو کج نکرده ام

آری من لوسیفرم

فرشته برگزیده خدا

که به انسان سجده نکرد…

Advertisements