در هر نفس درد، خسته از هر چه سوزن و قرص ام، معتاد زندگی ام می خواهم ترک کنم…

Advertisements