شکايت صاحبخانه از مستأجر به خاطر کباب‌خوری
برگرفته از: روزنامه خراسان، سه‌شنبه 1391/04/20 شماره انتشار 18163
چون متن مندرج بسیار طولانی بود خلاصه ای به شما ارائه می کنم:
مردی فقیر خانه ای مخروبه درحاشیه شهرکی حوالی مشهد خریداری کرده و برای امرار معاش اتاقک گوشه حیاط را اجاره می دهد، مدتی بعد به قاضی شورای حل اختلاف شکایتی از مستاجر تسلیم می کند مبنی بر بوی آزار دهنده کباب آنها!
به قاضی شورای حل اختلاف اینطور گفته که من به دلیل وضعیت مالی نامناسب قادر به خریدن گوشت نیستم و مستاجر بنده با این بوی کباب دل کودکان مرا خون کرده درخواست حکم تخلیه دارم.
قاضی پس از طرح شکایت مستاجر را فرامی خواند و از او توضیح می خواهد که او اینطور پاسخ می دهد، به علت فقر مالی شدید و عدم توانایی خرید کباب برای فرزندانم از مرغ فروشی کمی پوست دور ریز مرغ  را می گرفتم و آنها را به سیخ می کشیدم و به اسم کباب به فرزندان گرسنه ام می دادم. و باقی ماجرا…
فقط تنها سوالم این است که حتی اگر این ماجرا ساخته و پرداخته ذهن خبرنگاری باشد منبع الهام داستانش کجاست؟
دو روز از خواندن این متن می گذرد و من با اکراه قاشقی به دهان می گذارم و در این فکرم کاش کیسه آن سه هزار میلیارد سوراخ کوچکی داشت تا سکه ای در مقابل خانه آنها می افتاد.
Advertisements