آن بوســه ما کنج لب شما

به صد نـاز عشوه گری مـا

که برده این قرار دل شما

راستی سلام حال شما…

 

ادامه دارد!

Advertisements