گاهی دلم می خواهد هیچ کاری نکنم، بایستم کنار زندگی و محو تماشایت بشوم آن لحظه که فارغ از هیاهوی دنیاغرق در خواندن کتابی هستی، همه اش نگران این باشم که پلک بزنم و لحظه ای را از دست بدم. گاهی دلم می خواهد آن ابر خیال بالای سرم برای ساعتی واقعیت داشت…

Advertisements