کمر خمیده

فالگوش ایستاده

ماه آسمان

به شنیدن حرف های درگوشی ما…

Advertisements