شیرین است

خواب فرهاد

آری

گو که هرگز سحر نشوم

بیدار…

Advertisements