با سردرد  و تن خسته برگشتم. باید برم سرکار بعد از دوماه!

باز خوبه تا شب درگیرم و فرصت فکر کردن ندارم. حوصله چک کردن ایمیلم رو ندارم آخ از این سردرد…

کاش می شد خاموش می موندم…

Advertisements