خسته از این همه سوال و این همهمه درون مغزم.

دنیا خیلی سخت نیست برای زندگی، کاش جای اون همه مشق شبی که می نوشتم که زبان فارسی ام خوب بشه، می شد تمرین زندگی حل کرد که این همه سوال بی جواب نمونه.

Advertisements