دارم به لحظه ناشنوایی قبل از رفتن می رسم. بالاخره خاموشی می آید.

Advertisements