یادت است؟

وعده بهشت خدا

رقابت می کنم

با بهشت او

آری عزیز دل

این نقد بگیر

و دست از آن نسیه بدار…

Advertisements