بهشت را عریان می خواهم

این برگ ها را که چیده ای

دلمه هایی است

می خوش برای نهار

نان گندم اش

یادت نرود…

 

Advertisements