نوشتن اعتیاد است، چنان روحت را در خود اسیر می کند که رهایی نخواهی داشت. Quills  را حتما دیده اید گاهی مرکب من هم قرمز رنگ است…

Quills

Director: Philip Kaufman

Advertisements