به خواب مکانیکی هم رضایت دارم. نه کابوسی و نه رفع خستگی ای، همین که برای ۸ ساعت خاموش بشم کافیه. {کف مطالبات}

Advertisements