دوس ندارم با صدای زنگ  تلفن بیدار شم استرس می گیرم خبر بدی باشه، هنوز چشمام گرم نشده بود که صداش بیدارم کرد. :|

Advertisements