این درد لعنتی. می سوزم و می سوزانم.

Advertisements