معمولا اگه بتونم بخوابم و خوابم ببره رد خور نداره یکی در میون کابوس ببینم نمونه اش همین صب.

حکم سنگسار دیدم با نارنجک اجرا می شد. بعدشم صدای زنگ تلفن. بیچاره قلبم…

Advertisements