اینجا رو دوست دارم خیلی. منو یاد دوران تین ایجریم می اندازه، دفترهای خاطرات و عقاید که آخرشم خوراک چهارشنبه سوری بودن.

Advertisements