صفایی بود با یاد تو دیشب خلوت ما را
ولی من باز پنهانی ترا هم آرزو کردم …

شهریار

Advertisements