همیشه از این سوال می ترسیدم، هنوز هم می ترسم. اینکه برای شروع باید به انتها نگاه کنی یا برای انتها به شروع برگردی ای بابا چرا اینقدر سخته؟

Advertisements