همین سوال باعث می شه خیلی راحت از عشقم نوشتن از نقاشی کشیدن از ساز زدن از زندگی ببرم در نهایت…

Advertisements