خانه ام رو به هیاهوی جهان است، خسته از صدای زندگی میان آگهی های خدماتی یافتم،  پنجره دوجداره ستاره قطبی را.

Advertisements