بعد از دوماه پریشان رو بغل کردم، میگه بزن مردم از سکوت می گم دستم بی حسه نمی تونم…

بغلش کردم هر دوتامون داریم هق هق می زنیم.

هق هق آوازی است در دستگاه بی کسی.

Advertisements