گاهی دلک آسمان از دلتنگی پرنده که می گیرد، هزار پاره می شود و می بارد شاید برسد بوسه اش بر سینه او، قبل سقوط بر خاک…

Advertisements