سیب حوا

اینبار نه بر شاخه

که بر گلوست

بچین اش

به بوسه ای…

Advertisements