سیب دارم
گندم دارم
شراب دارم
اما
گناه دارم
دل دارم
احساس دارم
به خدا
ایمان دارم
دوستت دارم
شرم دارم
وقتی تو را ندارم…
Advertisements