صدا یک قاتل خاموش است. نرم می پیچد به روح راه نفس می گیرد.

Advertisements